Sensei
DESCRIPTION
EFFECT
Sensei causes the holder to use their SPATK instead of their ATK when using a technique and use their ATK instead of their SPATK when using a technique.